กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

DTEC เข้ารับการฉีดวัคซีนต้านโควิด-๑๙ โดสที่ ๒

เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นำโดย นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครู เข้ารับการฉีดวัคซีนต้านโควิด-๑๙ โดสที่ ๒ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิด-๑๙ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

2021-08-31 / 09:30:00/view:28

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม