กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๗ อุบลราชธานี

เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ นำโดย นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมผู้บริหาร คณะครู และนายสรรชัย ชอบพิมาย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๗ อุบลราชธานี พร้อมคณะ ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๗ อุบลราชธานี เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ สร้างศักยภาพบุคลากรทั้ง ๒ หน่วยงานและพัฒนาทักษะฝีมือนักศึกษาและบุคคลทั่วไป บูรณาการความร่วมมือทางวิชาการด้านบุคลากร สถานที่ เครื่องมือและเครื่องจักร ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๗ อุบลราชธานี

2021-09-16 / 17:38:00/view:48

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม