กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชม คณะครู จำนวน ๕๓ คน ๗ สาขา ที่เข้ารับการทดสอบทักษะวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตามโครงการพัฒนาครูด้านทักษะวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๗ อุบลราชธานี เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้และทักษะวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและสามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๗ อุบลราชธานี

เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชม คณะครู จำนวน ๕๓ คน ๗ สาขา ที่เข้ารับการทดสอบทักษะวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตามโครงการพัฒนาครูด้านทักษะวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๗ อุบลราชธานี เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้และทักษะวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและสามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๗ อุบลราชธานี

2021-09-27 / 11:51:00/view:64

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม