กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คณะครู คณะกรรมการดำเนินงานและครูที่ปรึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เข้าร่วมประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ สถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในการนี้ นางสุดใจ ภู่เทศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นกรรมการประเมินองค์การฯ สถานศึกษาขนาดกลางด้วย เพื่อคัดเลือกสถานศึกษาและตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการคัดเลือกในระดับอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่อาชีวศึกษาจังหวัดยโสธรต่อไป ณ ห้องประชุมศรีพรหมราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

2021-11-11 / 09:00:00/view:34

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม