กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

การนิเทศการเรียนการสอน(รูปแบบออนไลน์)

เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ โดย งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ดำเนินการจัดการนิเทศการเรียนการสอน(รูปแบบออนไลน์) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ นำโดย นางสุดใจ ภู่เทศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศการเรียนการสอน สาขาวิชาช่างยนต์และแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอน และสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนของตนได้

2022-01-10 / 08:30:00/view:4

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม