กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

การนิเทศการเรียนการสอน(รูปแบบออนไลน์) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ โดย งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ดำเนินการจัดการนิเทศการเรียนการสอน(รูปแบบออนไลน์) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ นำโดย นางสุดใจ ภู่เทศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศการเรียนการสอน สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังและแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอน และสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนของตนได้

2022-01-12 / 09:30:00/view:100

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม