กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C.) และผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (R.B.T.C) วันที่ ๑ ของการอบรม

เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C.) และผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (R.B.T.C) ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายดาวไทย เบาราญ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเขาวง วิทยากรบรรยาย เรื่องปฐมนิเทศ เวลา ๑๔.๓๐ น.นายทศพล สุวรรณไตรย์ เลขานุการคณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา(พ.ส.น.อ.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้อำนวยการฝึกกองที่ ๑ กล่าวต้อนรับ แนะนำวิทยากรและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการฝึก

2022-04-23 / 08:00:00/view:53

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม