กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

โครงการอบรมจัดทำแฟ้มประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา รุ่นที่ ๑๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นำโดย นางสุดใจ ภู่เทศ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมจัดทำแฟ้มประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา รุ่นที่ ๑๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในการจัดโครงการเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เข้าใจกระบวนการจัดทำแฟ้มขอรับการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ให้มีความรู้ ความสามารถทักษะความชำนาญ เจตคติ และคุณลักษณะนิสัยตามสมรรถนะ ณ ห้องประชุมมูลนิธิหลวงพ่อเอนก ยสทินฺโน เพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2022-05-07 / 09:00:00/view:23

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม