กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

โครงการพัฒนาวิชาชีพอาชีวศึกษาสายพันธุ์ใหม่ด้านการฟื้นฟูรถยนต์ครบวงจร ปี ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ บริษัท บิลท์ คิง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้มอบเกียรติบัตรการเข้าร่วมโครงการฯ ให้กับวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นำโดยนายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นผู้รับมอบเกียรติบัตร พร้อมทั้งได้มอบเกียรติบัตรให้กับนายธีรศักดิ์ พารินทร์,นายธนาทร กันยามาและนายเพทาย ดีเยี่ยม นักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรมในโครงการพัฒนาวิชาชีพอาชีวศึกษาสายพันธุ์ใหม่ด้านการฟื้นฟูรถยนต์ครบวงจร ปี ๒๕๖๕ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานในสถานการณ์จริง เป็นการบูรณาการการเรียนรู้ การคิดอย่างเป็นระบบและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต

2022-05-18 / 13:14:00/view:34

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม