กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

การประชุมฝ่ายวิชาการ

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นำโดย นางสาวทักษิณา ชมจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมฝ่ายวิชาการ การประชุมในครั้งนี้ มีหัวหน้าสาขาวิชา/แผนกวิชาและหัวหน้างานฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์อันเป็นประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุมมูลนิธิหลวงพ่อเอนก ยสทินฺโน เพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2022-05-18 / 15:58:00/view:41

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม