กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

แนะนำครูคนใหม่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๔๕ น. ช่วงกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง หัวหน้างานบุคลากร นายปิยะวุฒิ ป้องเพชร ได้แนะนำให้นักเรียน นักศึกษา ได้รู้จักคุณครูคนใหม่นายเจษฎาวุธ ชนะพันธ์ ครูประจำแผนกสามัญสัมพันธ์ หมวดวิชาสังคมศึกษา ,นางสาวกาญจนา โทบุดดี ครูประจำแผนกสามัญสัมพันธ์ หมวดวิชาภาษาไทย ,นางสาวพรปวีณ์ เพียรใจ ครูประจำแผนกสามัญสัมพันธ์ หมวดวิชาภาษาอังกฤษและนางนิภาวรรณ ทัตราคม ครูประจำสาขาวิชาการตลาด เนื่องในโอกาสได้มาปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

2022-06-06 / 08:09:00/view:24

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม