กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ประชุมหัวหน้าสาขาวิชา งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา โดย นางสุดใจ ภู่เทศ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการฯ ประธานการประชุมงานกิจกรรม โดยมี นายจิรานุวัฒน์ ทะนสุข หัวหน้างานกิจกรรมและหัวหน้าสาขาวิชา เข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือและชี้แจงการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของวิทยาลัย ให้เป็นไปในแนวปฏิบัติติร่วมกันและประโยชน์สูงสุดแก่วิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุมมูลนิธิหลวงพ่อเอนก ยสทินฺโน เพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2022-06-08 / 13:30:00/view:19

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม