กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

โครงการประเมินเบื้องต้น นักศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา รุ่นที่ ๒๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.ธนชน อินทจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานเปิดโครงการประเมินเบื้องต้น นักศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา รุ่นที่ ๒๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในการนี้ นายวิชญคฌาณภ์ กสาเลศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ต่อประธานในพิธี ทั้งนี้ เพื่อประเมินเบื้องต้น สัมภาษณ์ ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานและคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเบื้องต้นและประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา ณ ห้องประชุมมูลนิธิหลวงพ่อเอนก ยสทินฺโน เพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2022-06-12 / 08:30:00/view:31

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม