กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

โครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นำโดย นางสุดใจ ภู่เทศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะครู เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา โดยได้ทำการจัดอบรมกิจกรรมบทเพลงแห่งความภาคภูมิใจในความเป็นไทย(ครั้งที่๑),การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข,การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ต่อ),การสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมือง ณ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว

2022-06-14 / 09:00:00/view:22

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม