กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

โครงการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ โครงการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะพื้นฐานวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับสถานศึกษา

เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ นำโดย นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมเป็นประธานเปิดโครงการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะพื้นฐานวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับสถานศึกษา ณ อาคารลำโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ทั้งนี้ ประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร ได้เยี่ยมชมให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษา ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานของทุกสาขาวิชา ชมการประกวดร้องเพลงคนพันธ์ R ในการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อพัฒนาสมาชิก ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ คู่คุณธรรม เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข ฝึกให้สมาชิกองค์การ มีความเป็นผู้นำ สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

2022-09-14 / 13:00:00/view:29

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม