กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องอบรมจัดตารางเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน ได้ดำเนินการจัดประชุม นำโดย นายวิชญคฌาณภ์ กสาเลศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องอบรมจัดตารางเรียน ตารางสอน ตารางการใช้ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมทองกวาว ๑ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2022-09-20 / 09:00:00/view:85

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม