กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (English Camp 2022)

เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (English Camp 202๒) ในการนี้ได้รับเกียรติจากนางสุดใจ ภู่เทศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะมีสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้อื่นสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ณ หอประชุมลำโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2022-09-22 / 09:00:00/view:93

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม