กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

อบรมการจัดการเรียนการสอน ตารางการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ระดับ ปวช.และระดับ ปวส. ประจำภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้จัดอบรมการจัดการเรียนการสอน ตารางการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ระดับ ปวช.และระดับ ปวส. ประจำภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนประสิทธิมากขึ้น กระบวนการจัดทำตารางสอนมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและดำเนินการเสร็จตามเวลาที่กำหนด ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2022-09-23 / 09:00:00/view:92

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม