กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เข้ารับการการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ในโอกาสนี้คณะครูขอขอบคุณ คณะกรรมการประเมินการพัฒนางาน ทุกท่าน ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนางานแก่คณะครูเป็นอย่างยิ่ง ทางคณะครูจะนำคำแนะนำและข้อเสนอแนะที่ได้รับไปปรับใช้ในการดำเนินงานต่อไปณ ห้องประชุมมูลนิธิหลวงพ่อเอนก ยสทินโน เพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2022-09-27 / 10:30:00/view:102

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม