กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

อบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นำโดย นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เรื่อง “ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑” เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องประชุมธรรมาภรณ์ ชั้น ๒ อาคารไทรงาม วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2565-10-12 / 08:30:00/view:207

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม