กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ทราบถึงสมรรถภาพทางกาย สุขภาพพลานามัยของตนเองและรู้จักวิธีการป้องกัน ดูแลรักษาสุขภาพให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์ โดยคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ณ หอประชุมลำโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2565-11-09 / 08:30:00/view:145

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม