กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

โครงการแข่งขันกีฬาภายใน (Dtec Games ๒๐๒๒) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ ถึง ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ นำโดย นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาภายใน (Dtec Games ๒๐๒๒) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในการนี้ นางสาวอารียา พลปัญญา ตัวแทนนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม กล่าววัตถุประสงค์ต่อประธานในพิธี ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยวิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมขึ้น เพื่อฝึกให้มีระเบียบวินัย ในการทำงานร่วมกัน ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพดี ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ฝึกการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาเล่นกีฬาห่างไกลจากยาเสพติด ณ สนามกีฬา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2566-01-13 / 08:00:00/view:26

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม