กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

โครงการอนามัยเจริญพันธุ์ สร้างสรรค์ สุขภาพดี ประจำปี ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม โดยนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 เข้าฟังการอบรมให้ความรู้ในโครงการอนามัยเจริญพันธุ์ สร้างสรรค์ สุขภาพดี ประจำปี ๒๕๖๖ จากกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชและโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม เพื่อให้นักเรียนรู้จักวิธีป้องกันการตั้งครรภ์ที่ยังไม่พร้อมก่อนวัยอันควร ณ หอประชุมลำโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2566-02-08 / 08:00:00/view:46

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม