กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

โครงการการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ (VQ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ งานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ (VQ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยได้รับเกียรติจาก นางสุดใจ ภู่เทศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในโครงการและ นายพงษ์ศักดิ์ ศรีชา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ เป็นการทดสอบเพื่อวัดผลและประเมินผลองค์ความรู้ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2 ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา ณ ณ ห้องประชุมธรรมาภรณ์ ชั้น ๒ อาคารไทรงาม วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2566-02-08 / 09:00:00/view:54

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม