กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียน การศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (MOU)

เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ นำโดย นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และงานความร่วมมือเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียน การศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) กับสถานประกอบการ และยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ วัตถุประสงค์การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี เพื่อส่งเสริม ให้ผู้เรียนเป็นผู้มีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับ ๙ นโยบายเร่งด่วนข้อ ๒ ยกระดับอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ เป็นผู้กล่าวต้อนรับและกล่าวถึง ๕ นโยบายหลัก ข้อที่ ๑ ยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษา (Quality) และดร.สมใจ เทศศรีเมือง กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี รุ่มเรืองบริการ จำกัด และคณะ เป็นผู้แนะนำภาพรวมกิจการณ ห้องประชุมวารินนคร วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ

2566-03-13 / 14:00:00/view:84

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม