กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ประเมินคุณภาพกองลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาดีเด่น ระดับภาค

เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นำโดย นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูที่เกี่ยวข้องในแต่ละตัวบ่งชี้ เตรียมรับการประเมินคุณภาพกองลูกเสือเนตรนารี วิสามัญอาชีวศึกษาดีเด่น ระดับภาค อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประเภท สถานศึกษาขนาดใหญ่ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์เกิดผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อสถานศึกษา ณ ห้องประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2566-02-22 / 10:00:00/view:68

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม