กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ปีการศึกษา ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ให้กับนักเรียนระดับชั้น ปวช. ๑ ทุกสาขาวิชา โดยนายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดฯ โดยภายในกิจกรรมมีการจัดกิจกรรม พิธีถวายราชสดุดี กิจกรรมเดินทางไกล กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม กิจกรรมรอบเสาธง เพื่อปลูกฝังการมีระเบียบวินัย ฝึกความอดทน เสริมสร้างความรักสามัคคี สร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ให้กับนักเรียนในสถานศึกษา ณ ค่ายลูกเสือ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2566-02-23 / 08:00:00/view:46

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม