กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ปีการศึกษา ๒๕๖๕ รอบกองไฟ

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ให้กับนักเรียนระดับชั้น ปวช. ๑ ทุกสาขาวิชา โดยนายคำปุ่น พลรัตน์ อดีตรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดฯ และ นางสาวชญานิน ก้อนจันทร์ ครูประจำวิชาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี พร้อมคณะครู เป็นวิทยาการในกิจกรรมในครั้งนี้ ภายในกิจกรรมมีการจัดกิจกรรม กิจกรรมพิธีชุมนุมรอบกองไฟ ฯลฯ เพื่อปลูกฝังการมีระเบียบวินัย ฝึกความอดทน เสริมสร้างความรักสามัคคี สร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ให้กับนักเรียนในสถานศึกษา ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2566-02-23 / 19:00:00/view:49

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม