กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

โครงการอบรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ให้กับนักศึกษาใหม่ระดับ ระดับ ปวส.

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (ช่วงเช้า) นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานในโครงการ และคณะผู้บริหาร กล่าวต้อนรับนักเรียนและนักศึกษาใหม่ ในโครงการอบรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ให้กับนักศึกษาใหม่ระดับ ระดับ ปวช. ในการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน โดยได้รับฟังการบรรยายจากหัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เรื่องการลงทะเบียนเรียน,เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี,ค่าบำรุงการศึกษา,ระเบียบงานวัดผลและประเมินผล,การดำเนินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน,ระเบียบการแต่งกาย,มารยาทและความประพฤติ,การลงโทษ,การกู้ยืมเงิน กยศ. การยืนคำร้องของผู้กู้รายใหม่,การประกันอุบัติเหตุและการตรวจสุขภาพ ณ ห้องประชุมธรรมมาภรณ์ ชั้น ๒ อาคารไทรงาม วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2566-05-15 / 10:30:00/view:29

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม