กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

นิเทศศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ครั้งที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม มอบหมายให้ นายวิชญคฌาณภ์ กสาเลศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยนางสาวธารทิพย์ ภาเรือง หัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ และคณะครูออกนิเทศศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ครั้งที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำแก่ผู้ดำเนินธุรกิจ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ การนิเทศศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

2566-06-01 / 13:30:00/view:63

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม