กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ประชุมผู้ปกครอง โครงการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทวิวุฒิ

มื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมมอบหมายให้ แผนกสาขาวิชาช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต ได้ดำเนินการ ประชุมผู้ปกครอง โครงการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทวิวุฒิ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ สาขาวิชาจักรกลโรงงาน (เทคนิคการผลิต) เพื่อเปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อที่วิทยาลัยสารสนเทศฉางโจว ประเทศจีน โดยมีผู้บรรยาย ๒ ท่าน นายวิเศษฐ ศรีแสง หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชีและนางสาวเพ็ญศรี กุลพัฒน์ หัวหน้างานหลักสูตรฯ ณ อาคารลำโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2566-06-01 / 14:30:00/view:65

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม