กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

แนะแนวนักเรียน นักศึกษาออกฝึกงาน บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม มอบหมายให้งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ จัดกิจกรรมชี้แจงรายละเอียดการฝึกงานของนักศึกษาฝึกงาน มีนักเรียน นักศึกเข้าร่วม ๔ แผนก สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคนิคการผลิต และสาขาวิชาเทคนิคโลหะ เข้าร่วมรับฟังชี้แจงจาก บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเลือกสถานประกอบการที่จะเข้าฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ณ ห้องประชุมธรรมาภรณ์ ชั้น ๒ อาคารไทรงาม วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2023-08-29 / 02:07:00/view:35

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม