กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษา

เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม มอบหมายให้นายพงษ์ศักดิ์ ศรีชา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการรับลงพื้นที่เก็บข้อมูล ภายใต้โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบบทวิภาคีโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษากลุ่มตัวอย่าง เพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามสภาพจริงของการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีคุณภาพสูงและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีคุณภาพสูง ณ ห้องประชุมทองกราว ๑ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2023-08-30 / 08:00:00/view:45

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม