กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

โครงการวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม มอบหมายให้นายพงษ์ศักดิ์ ศรีชา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ภายในงานมีกิจกรรมการประกวดโครงงานวันวิทยาศาสตร์,ประกวดชุดรีไซเคิลจากตัวละครในวรรณคดี,การแสดงฟ้อนรำ นาฏศิลป์,การแสดงฟ้อนรำ พื้นบ้าน,การแสดง cover dance ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมนักเรียน นักศึกษารู้จักสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์ กล้าแสดงออก สามารถนำความรู้ ประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องได้ดี ณ อาคารลำโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2023-08-30 / 13:00:00/view:30

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม