กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

โครงการหลักสูตรการพัฒนาทักษะวิชาชีพ และการสอนงานบริการยานยนต์ไฟฟ้าระดับกลาง

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม และนายพงษ์ศักดิ์ ศรีชา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมโครงการหลักสูตรการพัฒนาทักษะวิชาชีพ และการสอนงานบริการยานยนต์ไฟฟ้าระดับกลาง ในการนี้มี นายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ให้เกียรตินำคณะผู้บริหาร ครู ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ เข้าร่วมการอบรมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะวิชาชีพ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป ณ ห้องประชุมปลากระโห้ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

2023-08-31 / 01:18:00/view:26

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม