ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา (เทียบโอนความรู้แลัประสบการณ์งานอาชีพ รุ่น 21) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2566

...

2565-12-06 / 10:00:00 ยอดผู้เข้าชม 330

>> ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา (เทียบโอนความรู้แลัประสบการณ์งานอาชีพ รุ่น 21) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2566