ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

การประเมินโครงการนิเทศภายในสถานศึกษาเชิงระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพ การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ปีการศึกษา 2562

...

2020-05-08 / 09:00:00 ยอดผู้เข้าชม 134

>> การประเมินโครงการนิเทศภายในสถานศึกษาเชิงระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพ การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ปีการศึกษา 2562