ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ปฏิทินการศึกษา


ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา ประจำปี 2564

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เดิมชื่อ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี แห่งที่ 2 ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมอาชีวศึกษา (ปัจจุบันคือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2540 เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการขยายการศึกษาขั้นพื้นฐานจาก 9 ปี เป็น 12 ปี และเพื่อกระจาย สถานศึกษาด้านวิชาชีพสู่พื้นที่ชุมชนที่อยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัด

อ่านต่อ

ข้อมูลบุคลากร ประจำปี 2564

Download ข้อมูลบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

อ่านต่อ

ข้อมูลนักศึกษา ประจำปี 2564

อ่านต่อ

ข้อมูลหลักสูตรและระดับชั้นที่เปิดสอน ประจำปี 2564

หลักสูตรปี2557 หลักสูตรปี 2558 หลักสูตรปี2559

อ่านต่อ

ข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปี 4

รายงานจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2564

อ่านต่อ
2563-03-05 / 09:10:16

ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ประจำปี 2564

งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน/งาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

อ่านต่อ

ข้อมูลสถานประกอบการ ประจำปี 2564

ข้อมูลจำนวนผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่ฝึกอาชีพในแต่ละสถานประกอบการประจำปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม และข้อมูลสถานประกอบการที่ทำความร่วมมือกับวิทยาลัย

อ่านต่อ

ข้อมูลอาคารสถานที่ ประจำปี 2564

ข้อมูลอาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการแหล่งการเรียนรู้ และสถานที่ต่างๆภายในวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

อ่านต่อ

ข้อมูลพื้นฐานอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564

ตำบลเมืองเดช เดิมชื่อว่า “เมืองเดชอุดม” เมื่อถึงพุทธศักราช 2388 หลวงธิเบศ หลวงมหาดไทย และหลวงอภัย กรมการเมืองศรีสะเกษ พากันอพยพครอบครัวแยกจากเมืองศรีสะเกษ มาตั้งถิ่นฐานอยู่บ้านลำโดมใหญ่ (ปัจจุบัน คือ หมู่ที่ 1 บ้านเมืองเก่า ตำบลเมืองเดช ) ซึ่งเป็นพรมแดนระหว่างเมือนครจำปาศักดิ์ เมืองอุบล เมืองขุขันธ์ และเมืองศรสะเกษ แนวเขตต่อกัน พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกบ้านลำโดมใหญ่ขึ้นเป็น “เมืองเดชอุดม” ตั้งหลวงธิเบศ เป็น พระศรีสุระ เป็นเจ้าเมืองขึ้น อยู่ภายใต้การปกครองของกรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ