045 – 429 – 050  dtec@dtec.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งวิทยาลัย


แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการบริหาร จัดการงานสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พฤษภาคม/2561>>>แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการบริหาร จัดการงานสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุฝึก เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พฤษภาคม/2561>>>แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุฝึก เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโครงการพัฒนา ระบบเสียงตายสายภายในวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (505/2561)

พฤษภาคม/2561>>>แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโครงการพัฒนา ระบบเสียงตายสายภายในวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (505/2561)

แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโครงการพัฒนา ระบบเสียงตายสายภายในวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (506/2561)

พฤษภาคม/2561>>>แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโครงการพัฒนา ระบบเสียงตายสายภายในวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (506/2561)

แต่งตั้งคณะครูปฏิบัติหน้าที่เวรหน้าที่วิทยาลัย

พฤษภาคม/2561>>>แต่งตั้งคณะครูปฏิบัติหน้าที่เวรหน้าที่วิทยาลัย

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการรณรงค์งดสูบบุหรี่ ประจำปี 2561

พฤษภาคม/2561>>>แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการรณรงค์งดสูบบุหรี่ ประจำปี 2561

แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พฤษภาคม/2561>>>แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการทำบุญ 9 วัดเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พฤษภาคม/2561>>>แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการทำบุญ 9 วัดเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการดำเนินซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในการขอเปิดสอนกลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ รายวิชาของสถานศึกษา รุ่นที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พฤษภาคม/2561>>>แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการดำเนินซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในการขอเปิดสอนกลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ รายวิชาของสถานศึกษา รุ่นที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงโรงอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พฤษภาคม/2561>>>แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงโรงอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับวัสดุ สำหรับการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศงานวางแผนและงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พฤษภาคม/2561>>>แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับวัสดุ สำหรับการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศงานวางแผนและงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ สาขาวิชาการตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พฤษภาคม/2561>>>แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ สาขาวิชาการตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริจาคโลหิต ประจำปี 2561

พฤษภาคม/2561>>>แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริจาคโลหิต ประจำปี 2561

แต่งตั้งให้บุคลากรปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติ โครงการอบรมหลักสูตรด้านใบอนุญาตขับรถภาคทฤษฎี ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

พฤษภาคม/2561>>>แต่งตั้งให้บุคลากรปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติ โครงการอบรมหลักสูตรด้านใบอนุญาตขับรถภาคทฤษฎี ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการปลูกป่าเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พฤษภาคม/2561>>>แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการปลูกป่าเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปรับปรุงและจัดทำภูมิทัศน์บริเวณหน้าเสาธง

พฤษภาคม/2561>>>แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปรับปรุงและจัดทำภูมิทัศน์บริเวณหน้าเสาธง

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการทาสีลานกิจกรรม วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

พฤษภาคม/2561>>>แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการทาสีลานกิจกรรม วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพิจารณาทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมาลี

พฤษภาคม/2561>>>แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพิจารณาทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมาลี

แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการบริหารจัดการงานวัดผลและประเมินผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พฤษภาคม/2561>>>แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการบริหารจัดการงานวัดผลและประเมินผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการดำเนินโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนศึกษา ปวช.2,3 ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พฤษภาคม/2561>>>แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการดำเนินโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนศึกษา ปวช.2,3 ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนศึกษาปวช.๒,๓ และปวส.๒ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พฤษภาคม/2561>>>แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนศึกษาปวช.๒,๓ และปวส.๒ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุฝึกเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน รายวิชาติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พฤษภาคม/2561>>>แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุฝึกเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน รายวิชาติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชุมผู้ปกครองเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษา และลดปัญหาการออกกลางคัน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

พฤษภาคม/2561>>>แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชุมผู้ปกครองเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษา และลดปัญหาการออกกลางคัน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

Address


วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

เลขที่ 377 หมู่ 30 ถ.โชคชัย–เดชอุดม ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

โทร. 045 – 429 – 050

Email dtec@dtec.ac.th

Address Map

Social Media