045 – 429 – 050

   dtec@dtec.ac.th

ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ประวัติวิทยาลัย

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เดิมชื่อ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี แห่งที่ 2 ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมอาชีวศึกษา (ปัจจุบันคือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2540 เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการขยายการศึกษาขั้นพื้นฐานจาก 9 ปี เป็น 12 ปี และเพื่อกระจาย สถานศึกษาด้านวิชาชีพสู่พื้นที่ชุมชนที่อยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัด ปี พ.ศ. 2541-2542 อาคารอ านวยการ อาคารเรียนชั่วคราว อาคารโรงฝึกงานชั่วคราว อาคารอำนวยการ ขนาด 3 ชั้น อาคารเรียนถาวร ขนาด 4 ชั้นและอาคารโรงฝึกงานถาวร ขนาด 4 ชั้นและอาคารประกอบอื่นๆ ก่อสร้างแล้วเสร็จ จึงเปิดทำการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการ ปี พ.ศ. 2543 วิทยาลัยได้รับการประกาศเปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี แห่งที่ 2 เป็น วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ชาวบ้านที่เป็นเจ้าของที่ดินให้ความอนุเคราะห์บริจาคที่ดินเพื่อเป็นของวิทยาลัย จำนวน 72 ไร่ เริ่มจัดระบบการบริหารจัดการโดยใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative Management)การบริหารเชิงระบบ และการบริหารโดยเน้นวัตถุประสงค์ (Management by Objective) ภายใต้ข้อจ ากัดด้านงบประมาณสนับสนุน แต่ก็ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ช่วยเหลือทั้งครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อการเรียนการสอนและเร่งพัฒนาคุณภาพนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรจนสำเร็จเป็นรูปธรรมได้รับเกียรติบัตรยกย่องจากหน่วยงาน ระดับสูงทั้งภาครัฐและเอกชน และวิทยาลัยได้รับการประเมินเป็นสถานศึกษาดีเด่น กรมอาชีวศึกษา เป็นต้น


พ.ศ. 2544-2547 วิทยาลัยสนองนโยบายของกรมอาชีวศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มีปริมาณผู้เรียนเพิ่มขึ้น จึงเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ระบบทวิภาคีครบทุก สาขาวิชา และได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสถานศึกษา ระยะที่ 1 (ปี 2544-2547)โดยการมีส่วนร่วมของ บุคลากรทุกฝ่ายจนแล้วเสร็จ มีเป้าหมายให้วิทยาลัยเจริญเติบโตทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ มุ่งน าเทคโนโลยีสารสนเทศ มาบูรณาการใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะด้านวิชาชีพจนประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป


พ.ศ. 2548-2551 วิทยาลัยได้นำข้อมูลพื้นฐานที่เป็นจุดที่ควรพัฒนา จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจาก สมศ.รอบที่ 1 และนำข้อมูลจากสภาพจริงของชุมชน สถานประกอบการมาปรับปรุงแก้ไขและด าเนินการ จัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสถานศึกษา ระยะที่ 2 (2548-2551) จนแล้วเสร็จ มีเป้าหมายให้วิทยาลัยเจริญเติบโตทั้งด้าน ปริมาณและคุณภาพมุ่งน าเทคโนโลยีสารสนเทศ มาบูรณาการใช้ให้เกิดประโยชน์ บริการวิชาชีพสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง หลากหลายรูปแบบ มุ่งพัฒนาบุคลากรทุกระดับเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานทั้งด้านด้านการเรียนการสอนและการบริหารจัดการส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะด้านวิชาชีพจนประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป
พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน ถือเป็นห้วงปีแห่งคุณภาพทั้งด้านการเรียนการสอนและการบริหารจัดการสถานศึกษา วิทยาลัยได้รับรางวัลต่างๆมากมาย อาทิเช่น สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2551 และ 2555 นักเรียนรางวัลพระราชทานทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) รางวัลชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์เทคโนโลยีระดับชาติรางวัลชนะเลิศงานวิจัยระดับชาติ รางวัลเยาวชน ดีเด่นของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2556 เป็นต้น ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนนักศึกษา ประมาณ 2,500 คน

ปรัชญา DTEC

ความรู้ดี ฝีมือเด่น เน้นคุณธรรม เป็นผู้นำทางสังคม

ค่านิยม DTEC

ชาว DTEC ทุุกคน คือคุณภาพ เราทำงานเป็นทีม รักกัน ช่วยเหลือกัน เรียนรู้ซึ่งกันและกัน รักศักดิ์ศรี DTEC

เอกลักษณ์ DTEC

ความเป็นหนึ่งเดียว (Unity)

อัตลักษณ์ DTEC

คุณภาพ (Quality)

คุณธรรมอัตลักษณ์ DTEC

วินัย สะอาด จิตอาสา

Slogan วินทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

DTEC SMART
DTEC หมายถึง วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม (Detudom Technical College)
D =Detudom Technical College (วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม)
T = Technology (การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอน)
E = Ethic (การมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพื้นฐานสำคัญของคุณลักษณะที่พึงประสงค์)
C = Community (การสร้างความร่วมมือกับชุมชนและสังคม)

SMART หมายถึง ความสง่างามของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
S = Standard (ความมีมาตรฐานในทุกๆด้าน)
M = Mastery (ความเป็นมืออาชีพ)
A = Achievement (ความสำเร็จ บรรลุผลที่มุ่งหวัง)
R = Relationship (ความมีสัมพันธภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี)
T = Tops (ความสุดยอด ยอดเยี่ยม)

ทำเนียบผู้บริหาร

1. นายเฉลิมพงศ์ ภิงคะสาร พ.ศ. 2540 - 2542
2. นายวีระพล วรวิบุล พ.ศ. 2542 - 2543
3. นายอนันท์ งามสะอาด พ.ศ. 2543 – 2551
4. นายจิระวัฒน์ ชวลิต พ.ศ. 2551 – 2553
5. นายอดุลเดช ค าผา พ.ศ. 2554 – 2556
6. นายจิระวัฒน์ ชวลิต พ.ศ. 2556 – 2557
7. นายนิยม แสงวงศ์ พ.ศ. 2557 – 2560
8. ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน

Address


วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

เลขที่ 377 หมู่ 30 ถ.โชคชัย–เดชอุดม ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

โทร. 045 – 429 – 050

Email dtec@dtec.ac.th

Address Map

Social Media