ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ