คณะผู้บริหารสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

hello
นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง

ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

hello
นางสุดใจ ภู่เทศ

ตำแหน่ง :: รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา


hello
ดร.ธนชน อินทจันทร์

ตำแหน่ง :: รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร


hello
นายพงษ์ศักดิ์ ศรีชา

ตำแหน่ง :: รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


hello
นายวิชญคฌาณภ์ กสาเลศ

ตำแหน่ง :: รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ