บุคลากร

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ข้อมูลบุคลากร

ครูสาขาวิชาเครื่องกล/ช่างยนต์

hello

นายสมศักดิ์ ปริตัง

วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

ตำแหน่ง : ครู คศ.2

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้าสาขาวิชา

เบอร์โทรศัพท์ : 089-6271131

ครูที่ปรึกษา : ปวส.2/1 (ม.6)

hello

นายปิยะวุฒิ ป้องเพชร

วุฒิการศึกษา : วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล

ตำแหน่ง :: ครู คศ.3

หน้าที่พิเศษ : ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชา

เบอร์โทรศัพท์ : 080-4775737

ครูที่ปรึกษา : ปวช.2/1-2 ชย.

hello

นายสมาน คูณสวัสดิ์

วุฒิการศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

ตำแหน่ง : ครู คศ.1

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

เบอร์โทรศัพท์ : 085-1709984

ครูที่ปรึกษา : ปวช.2/3-4 ชย.

hello

นายวิจัย ปรัสพันธ์

วุฒิการศึกษา : วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้างานปกครอง

เบอร์โทรศัพท์ : 087-6530264

ครูที่ปรึกษา : ปวส.1/2-3 (ปวช.)

hello

นายพิทยาทร ลามสีดา

วุฒิการศึกษา : ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

หน้าที่พิเศษ : ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

เบอร์โทรศัพท์ : 086-2317731

ครูที่ปรึกษา : ปวช.1/3-4 ชย.

hello

นายประหยาด ก้อนคำบา

วุฒิการศึกษา : ศ.ม. เศรษฐศาสตร์

ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน

หน้าที่พิเศษ : ผู้ช่วยหัวหน้างานยานพาหนะ

เบอร์โทรศัพท์ : 063-7754240

ครูที่ปรึกษา : ปวส.1/1 (ม.6)

hello

นายธีรพล ดาศรี

วุฒิการศึกษา : อส.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล

ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน

หน้าที่พิเศษ : ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษด้านอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน

เบอร์โทรศัพท์ : 095-6028619

ครูที่ปรึกษา : ปวช.3/1-2 ชย.

hello

นายศุภวัฒน์ ธรรมวงค์ศรี

วุฒิการศึกษา : ทล.บ. เทคโนโลยียานยนต์

ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน

หน้าที่พิเศษ : ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

เบอร์โทรศัพท์ : 095-0605939

ครูที่ปรึกษา : ปวช.1/1-2 ชย.

hello

นายวีรสิทธิ นาทัน

วุฒิการศึกษา : ทล.บ. เทคโนโลยียานยนต์

ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน

หน้าที่พิเศษ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 080-2157638

ครูที่ปรึกษา : ปวช.3/3-4 ชย.


ครูสาขาวิชาช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต

hello

นายกู้เกียรติ บุญศิริ

วุฒิการศึกษา : ค.ม.บริหารการศึกษา

ตำแหน่ง : ครู คศ.1

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้าสาขาวิชาและหัวหน้างานงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

เบอร์โทรศัพท์ : 093-5825969

ครูที่ปรึกษา : ปวส.1/1 (ม.6)

hello

นางศุภรักษ์ บุญสาง

วุฒิการศึกษา : ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหกรรม

ตำแหน่ง : ครู คศ.1

หน้าที่พิเศษ : ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชา

เบอร์โทรศัพท์ : 061-4545329

ครูที่ปรึกษา : ปวช.2/1-2 ชก.

hello

นายจิรานุวัฒน์ ทะนสุข

วุฒิการศึกษา : ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหกรรม

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

หน้าที่พิเศษ : ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาทวิภาคี

เบอร์โทรศัพท์ : 096-6528915

ครูที่ปรึกษา : ปวส.1/2 (ปวช.), ปวส.2/1 (ม.6)

hello

นางสาวณัฐติญา มุงคุณคำชาว

วุฒิการศึกษา : ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน

หน้าที่พิเศษ : ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนว

เบอร์โทรศัพท์ : 095-1156338

ครูที่ปรึกษา : ปวส.1/1 (ม.6), ปวส.2/2 (ปวช.)

hello

นายสุริยะ อินดุมัย

วุฒิการศึกษา : ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหกรรม

ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน

หน้าที่พิเศษ : ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

เบอร์โทรศัพท์ : 096-2571644

ครูที่ปรึกษา : ปวช.1/3-4 ชก. , ปวช.2/3-4

hello

นายธีรศักดิ์ สิงคิบุตร

วุฒิการศึกษา : วศบ. อุตสาหกรรม

ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน

หน้าที่พิเศษ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 062-4686801

ครูที่ปรึกษา : ปวส.1/1 ชก.

hello

นายวสันต์ กิ่งคำ

วุฒิการศึกษา : -

ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน

หน้าที่พิเศษ : -

เบอร์โทรศัพท์ : -

hello

นายอานุภาพ ทิพย์โอสถ

วุฒิการศึกษา : -

ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน

หน้าที่พิเศษ : -

เบอร์โทรศัพท์ : -


ครูสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ/เทคนิคโลหะ

hello

นายวีระศักดิ์ สุนทร

วุฒิการศึกษา : ค.อ.บ. วิศวกรรมการเชื่อม

ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้าสาชาวิชาและผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

เบอร์โทรศัพท์ : 091-4671854

ครูที่ปรึกษา : ปวส.1/2 ชช.

hello

นายวีรพล มานะดี

วุฒิการศึกษา : -

ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน

หน้าที่พิเศษ : ผู้ช่วยหัวหน้าสาชาวิชา

เบอร์โทรศัพท์ : -

ครูที่ปรึกษา : -

hello

ว่าที่ ร.ต.กัลยา สมศรีสุข

วุฒิการศึกษา : ค.อ.บ. วิศวกรรมการเชื่อม

ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน

หน้าที่พิเศษ : ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลฯ

เบอร์โทรศัพท์ : 082-6247282

ครูที่ปรึกษา : ปวช.1/1 ชช.

hello

นายเจษฐา ภูคดหิน

วุฒิการศึกษา : ค.อ.บ. วิศวกรรมการเชื่อม

ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน

หน้าที่พิเศษ : -

เบอร์โทรศัพท์ : 085-7611377

ครูที่ปรึกษา : ปวส.2/1-2 ชช.


ครูสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

hello

นายพิบูล ชวนชม

วุฒิการศึกษา : วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตำแหน่ง : ครู คศ.2

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้าสาขาวิชา

hello

นายอุทัย บุญเสนอ

วุฒิการศึกษา : คอ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

หน้าที่พิเศษ : ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาและหัวหน้างานอาชีวศึกษาทวิภาคี

hello

นางสาวอรวรรณ จันทมาส

วุฒิการศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

หน้าที่พิเศษ : ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน

hello

นายเกียรติศักดิ์ สระแก้ว

วุฒิการศึกษา : คอ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

หน้าที่พิเศษ : เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

hello

นายพัฒนพงศ์ คำวงศ์

วุฒิการศึกษา : อศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

หน้าที่พิเศษ :หัวหน้าแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

hello

นายศิลป์ชัย ขำทอง

วุฒิการศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน

หน้าที่พิเศษ : ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

hello

นายอตินันท์ คูณชัย

วุฒิการศึกษา : ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า

ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน

หน้าที่พิเศษ : ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง

hello

นายไมตรี เพ็งธรรม

วุฒิการศึกษา : ค.อ.บ. เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน

หน้าที่พิเศษ : ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่


ครูสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

hello

นายทักศิลป์ ทองที่

วุฒิการศึกษา : ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า

ตำแหน่ง : ครู คศ.2

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้าสาขาวิชาและผู้ช่วยหัวหน้างานการเงิน

hello

นายหลวง ประสานพันธ์

วุฒิการศึกษา : คอ.ม. ไฟฟ้า

ตำแหน่ง : ครู คศ.2

หน้าที่พิเศษ : ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาและหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

hello

นายพฤหัสบดี ผลวิสุทธิ์

วุฒิการศึกษา : -

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

หน้าที่พิเศษ : -

hello

นายธนาธิป สอนอาจ

วุฒิการศึกษา : วท.บ. เทคโนโลยี อุตสาหกรรม

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้างานสื่อฯ

hello

นายสุริยา สามแก้ว

วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.บริหารการศึกษา

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้างานวิจัยฯ

hello

นายสราวุธ กำทอง

วุฒิการศึกษา : วท.บ. เทคโนโลยี

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

หน้าที่พิเศษ : ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ

hello

นายศิริวัฒน์ สุวรรณรมย์

วุฒิการศึกษา : คอ.บ.อิเล็กทรอนิกส์-โทรคมนาคม

ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน

หน้าที่พิเศษ : ครูที่ปรึกษาชมรม อิเล็กทรอนิกส์


ครูสาขาวิชาช่างก่อสร้าง/โยธา

hello

นายเรืองชัย เขียวสด

วุฒิการศึกษา : วศ.ม. วิศวกรรมโยธา

ตำแหน่ง : ครู คศ.3

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้าสาขาวิชา

hello

นายวีระศักดิ์ เพ็งธรรม

วุฒิการศึกษา : วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้างานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา

hello

นายวัชระ เขียวกลม

วุฒิการศึกษา : ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา

ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน

หน้าที่พิเศษ : ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวบัณฑิต

hello

นายนิวัฒน์ พิมพ์โสดา

วุฒิการศึกษา : วศบ.วิศวกรรมโยธา

ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน

หน้าที่พิเศษ : ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพฯ

hello

นางสาววรรณิภา พรมผล

วุฒิการศึกษา : วศบ.วิศวกรรมโยธา

ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน

หน้าที่พิเศษ : -


ครูสาขาวิชาการบัญชี

hello

นายวิเศษฐ ศรีแสง

วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน

ตำแหน่ง : ครู คศ.2

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้าสาขาวิชาและหัวหน้างานพัสดุ

hello

นางกกบุญ บัวใหญ่

วุฒิการศึกษา : บธ.บ.การบัญชี

ตำแหน่ง : ครู คศ.2

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้างานทะเบียน

ครูที่ปรึกษา : ปวช. 3/1, 3/2 การบัญชี

hello

นางยุพยงค์ ทวีสิทธิ์

วุฒิการศึกษา : บธ.บ.การบัญชี

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้างานงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

hello

นางสาวรุจิรา พูลเพิ่ม

วุฒิการศึกษา : บธ.บ. การบัญชี

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

hello

นางสุนิฌานันท์ ประสานพันธ์

วุฒิการศึกษา : บธ.บ. การบัญชี

ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้างานการบัญชี


ครูสาขาวิชาการตลาด

hello

นางสาววิภาวดี จันทร์อุตส่าห์

วุฒิการศึกษา : บธ.บ.การจัดการทั่วไป

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้าสาขาวิชาและหัวหน้างานวางแผนฯ

hello

นางสาวนงรัก บุญเสริฐ

วุฒิการศึกษา : บธ.ม. การตลาด

ตำแหน่ง : ครู คศ.2

หน้าที่พิเศษ : ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาและหัวหน้างานบุคลากร

hello

นางสาวพิชชาภา นาชัยภูมิ

วุฒิการศึกษา : คบ.การตลาด

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้างานสวัสดิการ

hello

นางสาวปัญจลักษณ์ ใหญ่ผา

วุฒิการศึกษา : บธ.บ.การตลาด

ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน

หน้าที่พิเศษ : -


ครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

hello

นายพยุงศักดิ์ สบายใจ

วุฒิการศึกษา : คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา,ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

ตำแหน่ง : ครู คศ.1

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้าสาขาวิชา

hello

นางสาววันนิษา แสนทวีสุข

วุฒิการศึกษา : ปทส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

หน้าที่พิเศษ : ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาและหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

hello

นางสาวธารทิพย์ ภาเรือง

วุฒิการศึกษา : ทล.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน

หน้าที่พิเศษ : ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ

hello

นายอุเทน นามโคตร

วุฒิการศึกษา : ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา

ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

hello

นางสาวละอองดี สีหันต์

วุฒิการศึกษา: บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน

หน้าที่พิเศษ : ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

hello

นางสาววาสนา จันทร์พวง

วุฒิการศึกษา : อส.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน

หน้าที่พิเศษ : -

hello

นายพีระศักดิ์ จันทร์วิจิตร

วุฒิการศึกษา : วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน

หน้าที่พิเศษ : -


ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

hello

นางสาวสมภาน เจตนา

วุฒิการศึกษา : วท.ม. คณิตศาสตรศึกษา

ตำแหน่ง : ครู คศ.2

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้างานการเงิน

hello

นางปรานี เขียวสด

วุฒิการศึกษา : ค.บ.ภาษาไทย

ตำแหน่ง : ครู คศ.3

หหน้าที่พิเศษ : หัวหน้างานวิทยบริการฯ

hello

นางสาวกัณฐริกา ชนะนิล

วุฒิการศึกษา : -

ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน(ภาษาจีน)

หน้าที่พิเศษ : -

hello

นางสาวเพ็ญศรี กุลพัฒน์

วุฒิการศึกษา : ศศ.ม. การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ

ตำแหน่ง : ครู คศ.2

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้างานหลักสูตรฯ

hello

นางสาวกนิษฐา ลาสา

วุฒิการศึกษา : วท.บ. ชีววิทยาประยุกต์

ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน

หน้าที่พิเศษ : ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน

hello

นายประลองยุทธ แก้วกัลยา

วุฒิการศึกษา : ศศ.บ. พลศึกษา

ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน

หน้าที่พิเศษ : ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ

hello

นางสาวสุนันทนา ปิดทอง

วุฒิการศึกษา : -

ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน

หน้าที่พิเศษ : -

hello

นายวุฒิชัย พรมวงค์

วุฒิการศึกษา : ค.บ.ฟิสิกส์

ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน

หน้าที่พิเศษ : ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลฯ

hello

นายฉัตรมงคล พุทธเคน

วุฒิการศึกษา : ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ

ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน

หน้าที่พิเศษ : ผู้ช่วยหัวหน้างานหลักสูตร ฯ

hello

นางสาวอังศุมาลิน นะมี

วุฒิการศึกษา : -

ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน

หน้าที่พิเศษ : -

hello

นางสาวนุชจรี บุญมี

วุฒิการศึกษา : -

ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน(ภาษาจีน)

หน้าที่พิเศษ : -


ครูแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

hello

นายสมชาย ภู่เทศ

วุฒิการศึกษา : วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้าแผนกวิชา

hello

นายจารุรัณย์ ทัดภูธร

วุฒิการศึกษา : ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการเชื่อมประกอบ

ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาและผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

hello

นายอนุรักษ์ นาคมนต์

วุฒิการศึกษา : ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหกรรม

ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน

หน้าที่พิเศษ :ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา


เจ้าหน้าที่ (Employees) ฝ่ายบริหารทรัพยากร

hello

นางสาวจิตราภรณ์ แก้วจันดี

วุฒิการศึกษา: บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

hello

นางสาวพรรณิภา สถาวร

วุฒิการศึกษา : บธ.บ. การบัญชี

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

hello

นางสาวจิรัชยา วงค์คำ

วุฒิการศึกษา : -

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป(งานเอกสารการพิมพ์) และเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

hello

นางลัดดา สลางสิงห์

วุฒิการศึกษา : ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

hello

นายศรีประพร บุญเติม

วุฒิการศึกษา : บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

hello

นางสาวภาวินี ฉัตรวิไล

วุฒิการศึกษา :-

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

hello

นางสาวปวีณา ถนอมทรัพย์

วุฒิการศึกษา : บธ.บ.การบัญชี

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

hello

นางสาวภัทราภรณ์ เหมือนเหลา

วุฒิการศึกษา : ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

hello

นางสาวผยอม ธาดาวงษา

วุฒิการศึกษา :บช.บ. บัญชี

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานการเงิน

hello

นางสาวศตพร กสิภูมิ

วุฒิการศึกษา :บธ.บ. การบัญชี

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานการเงิน

hello

นางสาวเจนจิรา ศรีหาวงค์

วุฒิการศึกษา :ทล.บ.บัญชี

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานการบัญชี

hello

นางสาวชลิดา นิคงรัมย์

วุฒิการศึกษา : ปวส.การบัญชี

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานพัสดุ


เจ้าหน้าที่ (Employees) ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

hello

นางสาวน้ำฝน ส่งเสริม

วุฒิการศึกษา : บธ.บ. การจัดการทั่วไป

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานวางแผนฯ

hello

นางสาวชิดกมล ฤษดี

วุฒิการศึกษา : ทล.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ตำแหน่ง : งานความร่วมมือ,เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลผลิตฯ

hello

นางสาววนิดา ประสมพันธ์

วุฒิการศึกษา : ปวส.การบัญชี

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

hello

นางสาวสุทธิดา บัวใหญ่

วุฒิการศึกษา : ปวส.การบัญชี

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่


hello

นายภานุพงศ์ สีจันทร์โคตร

วุฒิการศึกษา : วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและงานความร่วมมือ


เจ้าหน้าที่ (Employees) ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน

hello

นายอิทธิพล บุญคุณ

วุฒิการศึกษา : บธ.บ. การบัญชี

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานปกครอง

hello

นางสาวจิรัชยา วงค์คำ

วุฒิการศึกษา : ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

hello

นางสาวสุกัญญา เสทสีสุข

วุฒิการศึกษา : บช.บ.การบัญชี

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานแนะแนวฯ

hello

นายดนุพล หอมเย็น

วุฒิการศึกษา : ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์


เจ้าหน้าที่ (Employees) ฝ่ายวิชาการ

hello

นางสาววีรยา ชินโนนจันทร์

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ

hello

นางนิภาพรรณ ทัตราคม

วุฒิการศึกษา : วท.บ. การตลาด

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการฯ

hello

นางสาวอภัยรี มีชัย

วุฒิการศึกษา : บช.บ. การบัญชี

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานวัดผลฯ

hello

นางสาวขวัญฤดี มีชัย

วุฒิการศึกษา : บช.บ. การบัญชี

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานทวิภาคี


บุคลากรสนับสนุน

hello

นายสาคร แก้วจันดี

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์

hello

นายจำลอง พวงสร้อย

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์

hello

นายปรีชา โลทัง

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์

hello

นายอุเทน ดวงมาลา

ตำแหน่ง : นักการภารโรง

hello

นายอุดร พงษ์พื้น

ตำแหน่ง : นักการภารโรง

hello

นายจรัญ ช่วยสุข

ตำแหน่ง : นักการภารโรง

hello

นายทองใส กันยุตะ

ตำแหน่ง : นักการภารโรง

hello

นายสุภี มินดำ

ตำแหน่ง : นักการภารโรง

hello

นายทองลา โสภา

ตำแหน่ง : นักการภารโรง

hello

นายทองสุข สาระภัย

ตำแหน่ง : นักการภารโรง

hello

นายสมชาย บัวใหญ่

ตำแหน่ง : นักการภารโรง

hello

นายทินกร ศิรินู

ตำแหน่ง : นักการภารโรง

hello

นางหนูบาง โสภา

ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความสะอาด

hello

นางนวล บุญเสริฐ

ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความสะอาด

hello

นายออมทรัพย์ ภู่สละ

ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความสะอาด